AKTUALNOŚCI

Zeszyty Metodyczno-Naukowe są czasopismem publikującym prace z dziedziny nauk kultury fizycznej i fizjoterapii. Wszystkie publikowane artykuły kwalifikuje do druku Kolegium Redakcyjne kierując je do recenzentów spoza Uczelni. Zeszyty Metodyczno-Naukowe ukazują się regularnie od 1991r. Rocznie ukazuje się od 1 do 4 zeszytów.
W styczniu 2007 roku redakcja wystąpiła o dokonanie oceny czasopisma i przyznanie punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację Zeszytach Metodyczno-Naukowych i otrzymały wartość punktową 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

 

prof. dr hab. Janusz Błaszczyk

prof. dr hab. Sławomir Mazur

prof. dr hab. Mirosław Ponczek

prof. dr hab. Jan Ślężyński

dr hab. Janusz Iskra prof. nadzw.,

dr hab. Władysław Mynarski, prof. nadzw.,

dr hab. Adam Zając prof. nadzw.,

dr Rajmund Tomik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki publikacji (pobierz plik pdf)

 

Praca może być przyjęta do druku w Zeszytach Metodyczno-Naukowych AWF Katowice jeśli spełnia poniższe wymogi edytorskie. Inna forma przygotowania pracy eliminuje ją z dalszego postępowania redakcyjnego.

 

Tytuł artykułu:

dużymi literami (wersaliki), wyrównanie – wyśrodkowane

Autorzy:

imię i nazwisko, wyrównanie do lewej, wyszczególnienie autorów reprezentujących różne instytucje poprzez numer, dodany po nazwisku jako odnośnik przypisu dolnego.
Na końcu tekstu należy zamieścić informacje o charakterze i udziale poszczególnych autorów w pracy.

Afiliacja:

umieszczona w formie przypisu dolnego: pełna nazwa instytucji, adres, miasto, kraj, czcionka kursywą, wyrównanie lewostronne, numerowane (w przypadku autorów, reprezentujących różne instytucje);

Streszczenie

koniecznie w języku angielskim, maksymalnie do 1800 znaków z zachowaniem struktury pracy (cel pracy, materiał i metody badań, wyniki), wyrównanie do lewej i prawej – justowanie)

Słowa kluczowe:

na końcu streszczenia, maksymalnie 6 słów, wyrównanie do lewej

Treść artykułu:

maksymalnie 16 stron (wraz z tabelami, wykresami i piśmiennictwem), standardowy podział na rozdziały (jak poniżej) dzielenie wyrazów – wyłączone!!

Struktura tekstu:

artykuł powinien zawierać następujące rozdziały: wstęp (wprowadzenie teoretyczne, cel pracy, hipotezy badawcze), materiały i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, bibliografia, ewentualne podziękowania; tytuły rozdziałów pogrubioną czcionką rozmiar o 1 pkt większy niż tekst, wyrównanie - justowanie

Cytowanie w tekście:

w nawiasach okrągłych inicjał i nazwisko cytowanego autora(ów) oraz rok publikacji, w przypadku większej liczby autorów cytowanej publikacji - stosowany skrót, np.: Iksiński (2000), Iksiński i Nowak (2000), Nowak et al. (2000).

Spis piśmiennictwa:

w kolejności alfabetycznej według nazwiska pierwszego autora publikacji. Cytowane tytuły czasopisma należy zamieścić w formie skrótu zgodnego z ISI Journal Title Abbreviations. (http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/) w przypadku braku skrótu na liście należy zamieścić pełny tytuł czasopisma.
Kolejne pozycje piśmiennictwa należy przedstawić (dokładnie!!!) według poniższego przykładu:

Jaric S., Ristanovic D., Corcos D.M. The relationship between muscle kinetic parameters and
kinematic variables in a complex movement. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 1989. 59: 370-376

Opis tabel
Umieszczony nad tabelą

Numeracja kolejna (Table 1), czcionka pogrubiona, wyrównanie do prawej
Tytuł tabeli – kursywa, wyśrodkowany

Opis rycin
Umieszczony pod ryciną

numeracja kolejna (Pic. 1), czcionka pogrubiona, wyrównanie do lewej,
tytuł ryciny – kursywa, wyśrodkowany

Tabele i ryciny

Informacje wspólne

maksymalna wielkość tabeli i ryciny nie może przekroczyć rozmiaru 12,5 x 19 cm (wraz z opisem), wielkość czcionki min. 9 pkt, wyrównanie – wyśrodkowane, obramowanie – tylko linie poziome, tabele należy przygotować w edytorze tekstowym MS Word 2000 i wyższym, nagłówki kolumn i wierszy mogą być pogrubione i wyrównane do lewej.
Ryciną może być szkic, wykres, fotografia itp., rycina musi stanowić połączone obiekty, przygotowane w dowolnym programie graficznym, wstawione na końcu tekstu.
Rozdzielczość zdjęć kolorowych lub czarno-białych 300dpi (przy wielkości 15 x 22 cm). Format pliku graficznego jpg, tiff, pdf

Dodatkowe

na końcu tekstu powinna zostać zamieszczona informacja o głównym autorze, zawierająca: adres, telefon, e-mail oraz afiliację.
Można zamieścić podziękowania, źródła finansowania badań itp.

Język publikacji:

polski, streszczenie w języku angielskim

Format pliku:

MS Word 2000 lub późniejsza wersja dostarczony na CDR lub nadesłany e-mailem. (zeszyty@awf.katowice.pl)

Rozmiar papieru:

A4, układ pionowy (tabele i ryciny mogą być w orientacji poziomej)

Czcionka:

Times New Roman, rozmiar - 12 pkt, tytuł artykułu – 14pkt.

Odstępy między liniami:

1,5 wiersza

Marginesy:

górny, prawy, lewy – 2,0 cm, dolny – 2,5cm

 

Praca powinna zostać złożona na adres kontaktowy 

 

Informacje dodatkowe wymagane do przyjęcia pracy do druku w Zeszytach Metodyczno-Naukowych

 

 

Nadesłane prace, nie spełniające powyższych wymagań, nie zostaną przyjęte do druku nie będą też odesłane do autora.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą AWF Katowice

ul. Mikołowska 72A, pok. 100, 40-065 Katowice

tel. +48 32 2075134, fax. +48 32 2075200

e-mail.zeszyty@awf.katowice.pl

www.zeszyty.awf.katowice.pl

Osoba kontaktowa: mgr Ewa Horczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO POBRANIA

  1. Zgoda na publikację na stronie internetowej czasopisma i przeniesienie praw autorskich do publikacji na wydawnictwo AWF Katowice (word, pdf)

  2. Procentowy udział współautorów w przygotowaniu pracy (word, pdf)

  3. Warunki publikacji w Zeszytach Metodyczno-Naukowych AWF (plik pdf)